Evgeniy Lapchenko

Spontaneous graphic study by Kiev-based illustrator, Evgeniy Lapchenko.